Tetratonic Scales

There are 495 ways to traverse one octave in 4 steps. This is the complete listing.

Seventh Chords Shortlist


Major Seventh Chords: Cmaj7, Dbmaj7, Dmaj7, Ebmaj7, Emaj7, Fmaj7, Gbmaj7, Gmaj7, Abmaj7, Amaj7, Bbmaj7, Bmaj7

Dominant Seventh Chords: C7, Db7, D7, Eb7, E7, F7, Gb7, G7, Ab7, A7, Bb7, B7

Minor Seventh Chords: Cm7, Dbm7, Dm7, Ebm7, Em7, Fm7, Gbm7, Gm7, Abm7, Am7, Bbm7, Bm7

Augmented Major Seventh Chords: Cmaj7#5, Dbmaj7#5, Dmaj7#5, Ebmaj7#5, Emaj7#5, Fmaj7#5, Gbmaj7#5, Gmaj7#5, Abmaj7#5, Amaj7#5, Bbmaj7#5, Bmaj7#5
Major seventh sharp fifth

Augmented Dominant Seventh Chords: C7+, Db7+, D7+, Eb7+, E7+, F7+, Gb7+, G7+, Ab7+, A7+, Bb7+, B7+
Dominant seventh sharp fifth, altered dominant

Minor Major Seventh Chords: CmMaj7, DbmMaj7, DmMaj7, EbmMaj7, EmMaj7, FmMaj7, GbmMaj7, GmMaj7, AbmMaj7, AmMaj7, BbmMaj7, BmMaj7, 

Half-Diminished Chords: Cm7b5, Dbm7b5, Dm7b5, Ebm7b5, Em7b5, Fm7b5, Gbm7b5, Gm7b5, Abm7b5, Am7b5, Bbm7b5, Bm7b5

Diminished Seventh Chords: Cdim7, Dbdim7, Ddim7, Ebdim7, Edim7, Fdim7, Gbdim7, Gdim7, Abdim7, Adim7, Bbdim7, Bdim7

Minor Sixth Chords: Cm6, Dbm6, Dm6, Ebm6, Em6, Fm6, Gbm6, Gm6, Abm6, Am6, Bbm6, Bm6

Dominant Seventh Flat Five: C7b5, Db7b5, D7b5, Eb7b5, E7b5, F7b5, Gb7b5, G7b5, Ab7b5, A7b5, Bb7b5, B7b5

Major Seventh Flat Five: Cmaj7b5, Dbmaj7b5, Dmaj7b5, Ebmaj7b5, Emaj7b5, Fmaj7b5, Gbmaj7b5, Gmaj7b5, Abmaj7b5, Amaj7b5, Bbmaj7b5, Bmaj7b5

Major Sixth: C6, Db6, D6, Eb6, E6, F6, Gb6, G6, Ab6, A6, Bb6, B6

 

 1. Ab A Bb B
 2. C A Bb B
 3. C Ab A B
 4. C Ab A Bb
 5. C Ab Bb B
 6. C D A B
 7. C D A Bb
 8. C D Ab A
 9. C D Ab B
 10. C D Ab Bb
 11. C D Bb B
 12. C D E A
 13. C D E Ab
  1. E7#5
 14. C D E B
 15. C D E Bb
 16. C D E F
 17. C D E G
 18. C D E Gb
 19. C D Eb A
 20. C D Eb Ab
 21. C D Eb B
 22. C D Eb Bb
 23. C D Eb E
 24. C D Eb F
 25. C D Eb G
 26. C D Eb Gb
 27. C D F A
  1. Dm7
  2. B6
 28. C D F Ab
  1. Dm7b5
  2. Fm6
 29. C D F B
 30. C D F Bb
 31. C D F G
 32. C D F Gb
 33. C D G A
 34. C D G Ab
 35. C D G B
 36. C D G Bb
 37. C D Gb A
  1. D7
 38. C D Gb Ab
  1. D7b5
  2. Ab7b5
 39. C D Gb B
 40. C D Gb Bb
  1. D7#5
 41. C D Gb G
 42. C Db A B
 43. C Db A Bb
 44. C Db Ab A
 45. C Db Ab B
 46. C Db Ab Bb
 47. C Db Bb B
 48. C Db D A
 49. C Db D Ab
 50. C Db D B
 51. C Db D Bb
 52. C Db D E
 53. C Db D Eb
 54. C Db D F
 55. C Db D G
 56. C Db D Gb
 57. C Db E A
 58. C Db E Ab
  1. DbmMaj7
 59. C Db E B
 60. C Db E Bb
 61. C Db E F
 62. C Db E G
 63. C Db E Gb
 64. C Db Eb A
 65. C Db Eb Ab
 66. C Db Eb B
 67. C Db Eb Bb
 68. C Db Eb E
 69. C Db Eb F
 70. C Db Eb G
 71. C Db Eb Gb
 72. C Db F A
  1. Dbmaj7#5
 73. C Db F Ab
  1. Dbmaj7
 74. C Db F B
 75. C Db F Bb
 76. C Db F G
 77. C Db F Gb
 78. C Db G A
 79. C Db G Ab
 80. C Db G B
 81. C Db G Bb
 82. C Db Gb A
 83. C Db Gb Ab
 84. C Db Gb B
 85. C Db Gb Bb
 86. C Db Gb G
 87. C E A B
 88. C E A Bb
 89. C E Ab A
  1. AmMaj7
 90. C E Ab B
  1. Cmaj7#5
 91. C E Ab Bb
  1. C7#5
 92. C E Bb B
 93. C E F A
  1. Fmaj7
 94. C E F Ab
  1. FmMaj7
 95. C E F B
 96. C E F Bb
 97. C E F G
 98. C E F Gb
 99. C E G A
  1. Am7
  2. C6
 100. C E G Ab
  1. Abmaj7#5
 101. C E G B
  1. Cmaj7
 102. C E G Bb
  1. C7
 103. C E Gb A
  1. Gbm7b5
  2. Am6
 104. C E Gb Ab
  1. Ab7#5
 105. C E Gb B
 106. C E Gb Bb
  1. C7b5
  2. Gb7b5
 107. C E Gb G
 108. C Eb A B
 109. C Eb A Bb
 110. C Eb Ab A
 111. C Eb Ab B
 112. C Eb Ab Bb
 113. C Eb Bb B
 114. C Eb E A
 115. C Eb E Ab
  1. Emaj7#5
 116. C Eb E B
 117. C Eb E Bb
 118. C Eb E F
 119. C Eb E G
 120. C Eb E Gb
 121. C Eb F A
  1. F7
 122. C Eb F Ab
  1. Fm7
  2. D6
 123. C Eb F B
 124. C Eb F Bb
 125. C Eb F G
 126. C Eb F Gb
 127. C Eb G A
  1. Am7b5
  2. Cm6
 128. C Eb G Ab
  1. Abmaj7
 129. C Eb G B
  1. CmMaj7
 130. C Eb G Bb
  1. Cm7
  2. Eb6
 131. C Eb Gb A
  1. Cdim7
  2. Ebdim7
  3. Gbdim7
  4. Adim7
 132. C Eb Gb Ab
  1. Ab7
 133. C Eb Gb B
 134. C Eb Gb Bb
  1. Cm7b5
  2. Ebm6
 135. C Eb Gb G
 136. C F A B
 137. C F A Bb
 138. C F Ab A
 139. C F Ab B
 140. C F Ab Bb
 141. C F Bb B
 142. C F G A
 143. C F G Ab
 144. C F G B
 145. C F G Bb
 146. C F Gb A
 147. C F Gb Ab
 148. C F Gb B
 149. C F Gb Bb
 150. C F Gb G
 151. C G A B
 152. C G A Bb
 153. C G Ab A
 154. C G Ab B
 155. C G Ab Bb
 156. C G Bb B
 157. C Gb A B
 158. C Gb A Bb
 159. C Gb Ab A
 160. C Gb Ab B
 161. C Gb Ab Bb
 162. C Gb Bb B
 163. C Gb G A
 164. C Gb G Ab
 165. C Gb G B
 166. C Gb G Bb
 167. D A Bb B
 168. D Ab A B
 169. D Ab A Bb
 170. D Ab Bb B
 171. D E A B
 172. D E A Bb
 173. D E Ab A
 174. D E Ab B
  1. E7
 175. D E Ab Bb
  1. E7b5
  2. Bb7b5
 176. D E Bb B
 177. D E F A
 178. D E F Ab
 179. D E F B
 180. D E F Bb
 181. D E F G
 182. D E F Gb
 183. D E G A
 184. D E G Ab
 185. D E G B
  1. Em7
  2. Db6
 186. D E G Bb
  1. Em7b5
  2. Gm6
 187. D E Gb A
 188. D E Gb Ab
 189. D E Gb B
 190. D E Gb Bb
  1. Gb7#5
 191. D E Gb G
 192. D Eb A B
 193. D Eb A Bb
 194. D Eb Ab A
 195. D Eb Ab B
 196. D Eb Ab Bb
 197. D Eb Bb B
 198. D Eb E A
 199. D Eb E Ab
 200. D Eb E B
 201. D Eb E Bb
 202. D Eb E F
 203. D Eb E G
 204. D Eb E Gb
 205. D Eb F A
 206. D Eb F Ab
 207. D Eb F B
 208. D Eb F Bb
 209. D Eb F G
 210. D Eb F Gb
 211. D Eb G A
 212. D Eb G Ab
 213. D Eb G B
  1. Ebmaj7#5
 214. D Eb G Bb
  1. Ebmaj7
 215. D Eb Gb A
 216. D Eb Gb Ab
 217. D Eb Gb B
 218. D Eb Gb Bb
  1. EbmMaj7
 219. D Eb Gb G
 220. D F A B
  1. Bm7b5
  2. Dm6
 221. D F A Bb
  1. Bbmaj7
 222. D F Ab A
 223. D F Ab B
  1. Ddim7
  2. Fdim7
  3. Abdim7
  4. Bdim7
 224. D F Ab Bb
  1. Bb7
 225. D F Bb B
 226. D F G A
 227. D F G Ab
 228. D F G B
  1. G7
 229. D F G Bb
  1. Gm7
  2. Bb6
 230. D F Gb A
 231. D F Gb Ab
 232. D F Gb B
 233. D F Gb Bb
  1. Gbmaj7#5
 234. D F Gb G
 235. D G A B
 236. D G A Bb
 237. D G Ab A
 238. D G Ab B
 239. D G Ab Bb
 240. D G Bb B
 241. D Gb A B
  1. Bm7
  2. D6
 242. D Gb A Bb
  1. Bbmaj7#5
 243. D Gb Ab A
 244. D Gb Ab B
  1. Abm7b5
  2. Bm6
 245. D Gb Ab Bb
  1. Bb7#5
 246. D Gb Bb B
  1. BmMaj7
 247. D Gb G A
 248. D Gb G Ab
 249. D Gb G B
  1. Gmaj7
 250. D Gb G Bb
  1. GmMaj7
 251. Db A Bb B
 252. Db Ab A B
 253. Db Ab A Bb
 254. Db Ab Bb B
 255. Db D A B
 256. Db D A Bb
 257. Db D Ab A
 258. Db D Ab B
 259. Db D Ab Bb
 260. Db D Bb B
 261. Db D E A
 262. Db D E Ab
 263. Db D E B
 264. Db D E Bb
 265. Db D E F
 266. Db D E G
 267. Db D E Gb
 268. Db D Eb A
 269. Db D Eb Ab
 270. Db D Eb B
 271. Db D Eb Bb
 272. Db D Eb E
 273. Db D Eb F
 274. Db D Eb G
 275. Db D Eb Gb
 276. Db D F A
  1. DmMaj7
 277. Db D F Ab
 278. Db D F B
 279. Db D F Bb
 280. Db D F G
 281. Db D F Gb
 282. Db D G A
 283. Db D G Ab
 284. Db D G B
 285. Db D G Bb
 286. Db D Gb A
  1. Dmaj7
 287. Db D Gb Ab
 288. Db D Gb B
 289. Db D Gb Bb
  1. Dmaj7#5
 290. Db D Gb G
 291. Db E A B
 292. Db E A Bb
 293. Db E Ab A
  1. Amaj7
 294. Db E Ab B
  1. Dbm7
  2. Bb6
 295. Db E Ab Bb
  1. Bbm7b5
  2. Dbm6
 296. Db E Bb B
 297. Db E F A
  1. Fmaj7#5
 298. Db E F Ab
 299. Db E F B
 300. Db E F Bb
 301. Db E F G
 302. Db E F Gb
 303. Db E G A
  1. A7
 304. Db E G Ab
 305. Db E G B
  1. Dbm7b5
  2. Em6
 306. Db E G Bb
  1. Dbdim7
  2. Edim7
  3. Gbdim7
  4. Bbdim7
 307. Db E Gb A
  1. Gbm7
  2. A6
 308. Db E Gb Ab
 309. Db E Gb B
 310. Db E Gb Bb
  1. Gb7
 311. Db E Gb G
 312. Db Eb A B
 313. Db Eb A Bb
 314. Db Eb Ab A
 315. Db Eb Ab B
 316. Db Eb Ab Bb
 317. Db Eb Bb B
 318. Db Eb E A
 319. Db Eb E Ab
 320. Db Eb E B
 321. Db Eb E Bb
 322. Db Eb E F
 323. Db Eb E G
 324. Db Eb E Gb
 325. Db Eb F A
  1. F7#5
 326. Db Eb F Ab
 327. Db Eb F B
 328. Db Eb F Bb
 329. Db Eb F G
 330. Db Eb F Gb
 331. Db Eb G A
  1. Eb7b5
  2. A7b5
 332. Db Eb G Ab
 333. Db Eb G B
  1. Eb7#5
 334. Db Eb G Bb
  1. Eb7
 335. Db Eb Gb A
  1. Ebm7b5
  2. Gbm6
 336. Db Eb Gb Ab
 337. Db Eb Gb B
 338. Db Eb Gb Bb
  1. Ebm7
  2. C6
 339. Db Eb Gb G
 340. Db F A B
  1. Db7#5
 341. Db F A Bb
  1. BbmMaj7
 342. Db F Ab A
  1. Amaj7#5
 343. Db F Ab B
  1. Db7
 344. Db F Ab Bb
  1. Bbm7
  2. Db6
 345. Db F Bb B
 346. Db F G A
  1. A7#5
 347. Db F G Ab
 348. Db F G B
  1. Db7b5
  2. G7b5
 349. Db F G Bb
  1. Gm7b5
  2. Bbm6
 350. Db F Gb A
  1. GbmMaj7
 351. Db F Gb Ab
 352. Db F Gb B
 353. Db F Gb Bb
  1. Gbmaj7
 354. Db F Gb G
 355. Db G A B
 356. Db G A Bb
 357. Db G Ab A
 358. Db G Ab B
 359. Db G Ab Bb
 360. Db G Bb B
 361. Db Gb A B
 362. Db Gb A Bb
 363. Db Gb Ab A
 364. Db Gb Ab B
 365. Db Gb Ab Bb
 366. Db Gb Bb B
 367. Db Gb G A
 368. Db Gb G Ab
 369. Db Gb G B
 370. Db Gb G Bb
 371. E A Bb B
 372. E Ab A B
 373. E Ab A Bb
 374. E Ab Bb B
 375. E F A B
 376. E F A Bb
 377. E F Ab A
 378. E F Ab B
 379. E F Ab Bb
 380. E F Bb B
 381. E F G A
 382. E F G Ab
 383. E F G B
 384. E F G Bb
 385. E F Gb A
 386. E F Gb Ab
 387. E F Gb B
 388. E F Gb Bb
 389. E F Gb G
 390. E G A B
 391. E G A Bb
 392. E G Ab A
 393. E G Ab B
 394. E G Ab Bb
 395. E G Bb B
 396. E Gb A B
 397. E Gb A Bb
 398. E Gb Ab A
 399. E Gb Ab B
 400. E Gb Ab Bb
 401. E Gb Bb B
 402. E Gb G A
 403. E Gb G Ab
 404. E Gb G B
 405. E Gb G Bb
 406. Eb A Bb B
 407. Eb Ab A B
 408. Eb Ab A Bb
 409. Eb Ab Bb B
 410. Eb E A B
 411. Eb E A Bb
 412. Eb E Ab A
 413. Eb E Ab B
  1. Emaj7
 414. Eb E Ab Bb
 415. Eb E Bb B
 416. Eb E F A
 417. Eb E F Ab
 418. Eb E F B
 419. Eb E F Bb
 420. Eb E F G
 421. Eb E F Gb
 422. Eb E G A
 423. Eb E G Ab
 424. Eb E G B
  1. EmMaj7
 425. Eb E G Bb
 426. Eb E Gb A
 427. Eb E Gb Ab
 428. Eb E Gb B
 429. Eb E Gb Bb
 430. Eb E Gb G
 431. Eb F A B
  1. F7b5
  2. B7b5
 432. Eb F A Bb
 433. Eb F Ab A
 434. Eb F Ab B
  1. Fm7b5
  2. Abm6
 435. Eb F Ab Bb
 436. Eb F Bb B
 437. Eb F G A
 438. Eb F G Ab
 439. Eb F G B
  1. G7#5
 440. Eb F G Bb
 441. Eb F Gb A
 442. Eb F Gb Ab
 443. Eb F Gb B
 444. Eb F Gb Bb
 445. Eb F Gb G
 446. Eb G A B
  1. B7#5
 447. Eb G A Bb
 448. Eb G Ab A
 449. Eb G Ab B
  1. AbmMaj7
 450. Eb G Ab Bb
 451. Eb G Bb B
  1. Bmaj7#5
 452. Eb Gb A B
  1. B7
 453. Eb Gb A Bb
 454. Eb Gb Ab A
 455. Eb Gb Ab B
  1. Abm7
  2. B6
 456. Eb Gb Ab Bb
 457. Eb Gb Bb B
  1. Bmaj7
 458. Eb Gb G A
 459. Eb Gb G Ab
 460. Eb Gb G B
  1. Gmaj7#5
 461. Eb Gb G Bb
 462. F A Bb B
 463. F Ab A B
 464. F Ab A Bb
 465. F Ab Bb B
 466. F G A B
 467. F G A Bb
 468. F G Ab A
 469. F G Ab B
 470. F G Ab Bb
 471. F G Bb B
 472. F Gb A B
 473. F Gb A Bb
 474. F Gb Ab A
 475. F Gb Ab B
 476. F Gb Ab Bb
 477. F Gb Bb B
 478. F Gb G A
 479. F Gb G Ab
 480. F Gb G B
 481. F Gb G Bb
 482. G A Bb B
 483. G Ab A B
 484. G Ab A Bb
 485. G Ab Bb B
 486. Gb A Bb B
 487. Gb Ab A B
 488. Gb Ab A Bb
 489. Gb Ab Bb B
 490. Gb G A B
 491. Gb G A Bb
 492. Gb G Ab A
 493. Gb G Ab B
 494. Gb G Ab Bb
 495. Gb G Bb B